1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน
(1503100)

การเข้าสู่ระบบ Moodle สำหรับนักศึกษา รหัส ก่อน 56

Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา

Password : 0123456789การเข้าสู่ระบบ Moodle สำหรับนักศึกษา รหัส 56 เป็นต้นไป

Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา

Password : รหัสประจำตัวนักศึกษา


หลังจากนั้นนศ.สามารถเปลี่ยน password ได้


(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout