1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology)
(1502 230 Pharmaceutical Microbiology)

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในคนประกอบด้วย แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต การทำให้เกิดโรค การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ การทำให้ปราศจากเชื้อ การพิสูจน์เอกลักษณ์จุลินทรีย์ ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจุลชีววิทยาในด้านเภสัชกรรม Characteristics of human pathogenic microorganisms of bacteria; fungi; viruses; parasites;pathogenicity of these microorganisms;control and prophylaxis of infectious diseases; methods of sterilization; identification of microorganisms; sensitivity to antimicrobial drugs; applications of pharmaceutical microbiology in pharmaceutical technology


(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout