1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย ภาคการศึกษา 2/2560
(1502 )

บทนำการดูแลสุขภาพตามเพศและวัย กายสรีระ ของเพศชายและหญิง การกำเนิด พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางกายสรีระของหญิงตั้งครรภ์ โภชนาการและวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ วิกฤตและการดูแลด้านสุขภาพของวัยรุ่น การคุมกำเนิด โรคติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์ และการแฏิบัติตนเพื่อการป้องกันโรค ภาวะการมีบุตรยากและการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงกายสรีระของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยทอง และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ


(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout