สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
(Herb for Health and Beauty)

 This course requires an enrolment key

สถานที่เรียน ห้อง CBL 5202 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันพุธ 12.00-15.00 น.
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 4 (PH 408)
โทร 045-35-3630; E-mail: benjabhorn.s@ubu.ac.th
อาจารย์ประสานงานร่วม ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
โทร 045-35-3632; E-mail: oranuch.t@ubu.ac.th

This course requires an enrolment key

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout