1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ (PharmD)
(1503 321)


1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ (Pharmaceutical Chemistry Analysis)
นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วิธีการ login

รหัส นศ ก่อน 56XXXXXX
username : รหัสนศ
password: 0123456789

รหัส นศ 56XXXXX เป็นต้นไป
username : รหัสนศ
password:
รหัสนศ


(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout