กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
(กายวิภาคฯ 1)

บทนำสู่วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อ การปรับตัวและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเซลล์ การเกิดมะเร็ง กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ในระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และระบบต่อมไร้ท่อ
Introduction to human anatomy and physiology, cells and their function, tissues, tissue adaptation and injury, alterations in cell growth and replication, neoplasia, anatomy, physiology and pathophysiology of the nervous system, the musculoskeletal system and the endocrine system


(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout