1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา2 (Biochemistry and Molecular Biology 2)
(1502 222 BAMB2)

กระบวนการพิเศษทางชีวเคมีของเนื้อเยื่อ ความผิดปกติของเมตาบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีของเลือดและปัสสาวะ วงชีวิตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์และการตายของเซลล์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุศาสตร์ชีวเคมี พันธุศาสตร์เบื้องต้น โครโมโซม รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร ความผิดปกติทางพันธุกรรม การบำบัดรักษาด้วยยีน การให้คำปรึกษาทาง พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของมะเร็ง อณูชีววิทยาทางการแพทย์


(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout