1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology I)
(1502 220 BAMB1)

 This course requires an enrolment key

บทนำสู่ชีวเคมีและอณูชีววิทยา เซลล์และองค์ประกอบทางเคมี, ระบบบัฟเฟอร์ของสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก, เอนไซม์, วิตามินและโคเอนไซม์, บทนำเข้าสู่เมตาบอลิสมและเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก, เมตาบอลิสมเชิงบูรณาการ, เมตาบอลิสมของพลังงาน, การควบคุมเมตาบอลิสม,ฮอร์โมนในทางชีวเคมี, พอร์ไฟริน สารประกอบที่เกี่ยวข้อง และเลือด, และโภชนาการ

This course requires an enrolment key

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout