1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
(1503 320)

การเข้าสู่ระบบ Moodle

ให้นักศึกษาเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เคยใช้งานมาแล้ว

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ สาวิตรี สาริกา อีเมล์ sawitree.s@ubu.ac.th โทร.045-353634(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout